Your browser does not support JavaScript!

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.主軸計畫A-落實教學創新

  (1)分項計畫A1-跨域學位加值

  (2)分項計畫A2-提升教學品質計畫

  (3)分項計畫A3-強化專業實務技能計畫

  (4)分項計畫A3-提升學生語文能力計畫

 

 

 

2.主軸計畫B-發展學校特色

  (1)分項計畫B1-多元文創人才培育及行銷計畫活化文創應用:

  (2)分項計畫B2-建置智慧永續校園計畫

 

 

 

3.主軸計畫C-提升高教公共性

  (1)分項計畫C1-提升公平教育資源

  (2)分項計畫C2-校務資訊公開及專業管理計畫

 

 

 

 

4.主軸計畫D-善盡社會責任

  (1)分項計畫D1-全校性USR體制建立

  (2)分項計畫D2-創新種子基地